แผนกลยุทธ์ส่งเสริมการเติบโตและรักษาสมาชิก

แผนกลยุทธ์ส่งเสริมการเติบโตและรักษาสมาชิก

ตลอดพระคัมภีร์ พระเยซูระบุว่าพระองค์เองเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ซื่อสัตย์ นอกจากนี้ พระองค์ยังเรียกร้องให้เหล่าสาวกยอมรับบทบาทของพวกเขาในฐานะผู้เลี้ยงแกะภายใต้การชี้นำของพระองค์ ดูแลและปกป้องฝูงแกะของผู้เชื่อ ในบริบทนี้พระเยซูทรงวิงวอนอย่างจริงจังให้ผู้ติดตามพระองค์แสวงหาแกะที่พลัดหลงจากคอก  “คุณคิดอย่างไร?” พระเยซูตรัสว่า “ถ้าชายคนหนึ่งมีแกะหนึ่งร้อยตัว และแกะตัวหนึ่งหลงทางไป เขาจะไม่ละแกะเก้าสิบเก้าตัวนั้นออกไปยังภูเขาเพื่อตามหาตัวที่หลงทางนั้นหรือ?”

โดย​ใช้​ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​สามัญ​สำนึก พระ​เยซู​แสดง​ให้​เห็น​ว่า

​คน​เลี้ยง​แกะ​จะ​ไม่​พอ​ใจ​กับ​ฝูง​เก้า​สิบ​เก้า​ฝูง​ที่​ขาด​ไป. แน่นอน ผู้เลี้ยงแกะคำนึงถึงความสำเร็จทางเศรษฐกิจของตนเองเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม พระเยซูกำลังกล่าวถึงความสำเร็จของคริสตจักรของพระองค์ในภาระหน้าที่ของพวกเขาในการแสวงหาและเรียกคืนผู้ที่พลัดหลงจากฝูงแกะที่ปลอดภัย และทำงานอย่างแข็งขันเพื่อลดการสูญเสียผู้คนที่พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อให้น้อยที่สุด

วัตถุประสงค์ข้อ 6 ของแผนยุทธศาสตร์ของศาสนจักรคือ “เพิ่มการภาคยานุวัติ การรักษา การเรียกคืน และการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และคนหนุ่มสาว” จุดประสงค์ของวัตถุประสงค์นี้ไม่เพียงส่งเสริมการเติบโตเท่านั้น แต่ยังรักษาผู้ที่ได้รับชัยชนะให้กลับมามีความเชื่อภายในคอกในฐานะผู้เลี้ยงแกะที่ซื่อสัตย์ภายใต้พระคริสต์ 

แน่นอน มีหลายครั้งที่คนที่เคยดำเนินกับพระคริสต์หลงไปจากพระองค์และคริสตจักรของพระองค์ แม้แต่พระคริสต์เองก็เผชิญกับสิ่งนี้ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดินโลก (ยอห์น 6:66) อย่างไรก็ตาม เราควรทำงานอย่างแข็งขันเพื่อลดสิ่งนี้โดยการปลูกฝังชุมชนทางจิตวิญญาณที่ส่งเสริมการเติบโตทางจิตวิญญาณ ตระหนักและเอาใจใส่ในความต้องการของกันและกัน และรักษาถ่านแห่งความจริงและสามัคคีธรรมของคริสเตียนให้คงอยู่

ข้อกังวลหลักประการหนึ่งของวัตถุประสงค์ 6 คือการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น ตัวบ่งชี้ความก้าวหน้าที่สำคัญ (KPI’s) รวมถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกที่หลากหลาย ทั้งในคริสตจักรท้องถิ่นและพันธกิจการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ภายในกำแพงโบสถ์ ควรรวมถึงการให้คำปรึกษาและอบรมเลี้ยงดูสมาชิกใหม่และคนหนุ่มสาวผ่านโครงการสร้างสาวกที่กระตือรือร้น ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนเติบโตเป็นสมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่ในพระกายของพระคริสต์ 

ภายในบ้าน ดูเหมือนว่าสมาชิกในครอบครัวจะเข้าร่วมการนมัสการ

ร่วมกันเป็นประจำ ซึ่งให้ศรัทธาและการรับใช้ที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางของวงครอบครัว และสำหรับทุกคนที่ปรารถนาจะติดตามพระเยซู ความเข้าใจนั้นรวมถึงความเข้าใจในภาระหน้าที่ส่วนตัวของเราที่มีต่อพระคริสต์ผ่านการดูแลทั้งบุคคล—เวลาของเรา ของประทานฝ่ายวิญญาณ ส่วนสิบ และเงินบริจาค (ตัวชี้วัดที่ 6.1, 6.3, 6.4, 6.5)

คริสตจักรและสถาบันนิกายที่ต้องการชนะ รักษา และเรียกคืนสมาชิกจะต้องตระหนักถึงความต้องการภายในคริสตจักรและชุมชนโดยรอบ คริสตจักรควรส่งเสริมชุมชนภายในคริสตจักรอย่างแข็งขัน เช่นเดียวกับการป้องกันการคุกคามต่อเอกภาพฝ่ายวิญญาณ 

ผู้นำศาสนจักรทุกระดับต้องแสวงหาและส่งเสริมแนวทางที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่ทำให้แต่ละบุคคลคืนดีกันและต่อพระองค์ คริสตจักรและสถาบันนิกายทั้งหมดควรให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดทางร่างกาย อารมณ์ และทางเพศ และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้เปราะบาง แง่มุมที่เป็นประโยชน์ของความสามัคคีและชุมชนในคริสตจักรไม่ควรถูกย่อหรือมองข้าม (ตัวชี้วัดที่ 6.2)

ลักษณะที่สำคัญของการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ได้แก่ การตระหนักรู้และความเคารพต่อผู้คนที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน คริสตจักรที่มีสมาชิกหลายเชื้อชาติควรตระหนักถึงความจำเป็นในการสื่อสารซึ่งกันและกันอย่างอดทน อ่อนโยน และละเอียดอ่อน และไม่ตั้งสมมติฐานหรือด่วนสรุปก่อนเวลาอันควร 

ความเต็มใจที่จะเข้าใจและชื่นชมมุมมองของพี่น้องแสดงถึงความเคารพต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวของพระคริสต์ การรับรู้ระหว่างวัฒนธรรมควรสร้างความอ่อนไหวต่อผู้คนที่ถูกมองข้ามจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในอาณาเขตของคริสตจักรหรือสถาบัน ซึ่งรวมถึงความเต็มใจและความสามารถในการปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ชุมชนผู้ลี้ภัยที่ต้องการความช่วยเหลือหลังจากหลบหนีจากพื้นที่ที่ไม่มั่นคงหรือถูกทำลายจากสงคราม การทำเช่นนั้นเป็นการกล่าวถึงความท้าทายของพระคริสต์โดยตรงในการยอมรับและดูแล “พี่น้องที่น้อยที่สุดของเขา (มธ. 25:40, NKJV)” เช่นเดียวกับความท้าทายของ Ellen White ในการทำงานในไร่นา “ที่ไม่เคยได้ผล” (Christian Service, p. 199). (KPI ของ 6.6, 6.7)

ประการสุดท้าย KPI 6.8 ของฝ่ายบริหารใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีความสามารถในการตรวจสอบแนวโน้มของการภาคยานุวัติและการสูญเสียทั่วทั้งดินแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับคนหนุ่มสาว เยาวชน และเด็กที่เติบโตในคริสตจักร KPI นี้ต้องการย้อนกลับการสูญเสียคนหนุ่มสาวของเรา โดยใช้โซลูชันพันธกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ไม่ใช่ทุกส่วนของคริสตจักรโลกที่เหมือนกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้ว่าเราบกพร่องตรงไหน และเราจะรับใช้ เพิ่มพลัง และมีส่วนร่วมกับคนหนุ่มสาวของเราได้อย่างไร เพื่อที่เราจะสามารถช่วยพวกเขาสร้างรากฐานสำหรับชีวิตการรับใช้ที่เติมเต็ม .

พระเยซูเน้นการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ต่อแกะหลงของวงศ์วานอิสราเอล (มธ. 15:24) ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ทรงให้คำมั่นแก่เปโตรเป็นพิเศษในการดูแลแกะของพระองค์ (ยอห์น 21:15-17) การอยู่ในคอกแกะอย่างสบายใจยังไม่พอ ในขณะที่เหล่าสาวกที่ท้อแท้และลูกแกะที่อ่อนแอถูกล่อลวงให้ออกห่างจากความอบอุ่นของคอกไปสู่อันตรายทางวิญญาณ ที่แย่กว่านั้นคือความจริงที่บางคนรู้สึกว่าถูกผลักไสและไม่รู้สึกถึงการต้อนรับให้กลับมา ในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ วัตถุประสงค์ข้อ 6 ของแผนกลยุทธ์ของศาสนจักรท้าทายเราด้วยถ้อยคำที่เปโตรได้ยินจากพระคริสต์และถ่ายทอดไปยังคริสตจักร: 

“จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในหมู่พวกท่าน รับใช้ในฐานะผู้ดูแล ไม่ใช่โดยการบังคับ แต่ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ที่ไม่สุจริต แต่ด้วยความกระตือรือร้น หรือเป็นเจ้านายเหนือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากท่าน แต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะ และเมื่อหัวหน้าผู้เลี้ยงแกะปรากฏตัว ท่านจะได้รับมงกุฎแห่งสง่าราศีที่ไม่เสื่อมคลาย” (1 เปโตร 5:2-4, NKJV)

Credit : สล็อตเว็บตรง